p 2017

06

nov.'17

Canimas, J. (2017): «La infancia y la adolescencia en tiempos de múltiples crisis», a Crisis y salud mental en niños y jóvenes: ¿causa o consecuencia?, Barcelona: Quaderns de la Fundació Víctor Grífols i Lucas, 44, pàg. 11-20.

De les múltiples crisis que afecten a les múltiples infàncies i adolescències en aquest nostre temps múltiple, aquest article es centra en dos crisis: la del cos natural i la de les estructures d’acollida de la primera modernitat (família, col·legi-treball-comunitat i moral). I arriba a la conclusió que aquestes crisis configuren i afecten de manera significativament diferent als nens i adolescents de les diferents classes socials, ja que l’alliberació de les imposicions del cos natural, de la família tradicional, del sistema educatiu d’Estat, del treball alienant i de la moral heterònoma, fa que l’èxit o fracàs de l’itinerari de vida depengui, més que mai, del lloc on s’ha nascut i de la pròpia responsabilitat.

Veure la revista Veure traducció al català

Més informació

24

jul.'17

VV.AA. (2017): La intimitat als centres residencials de persones amb diversitat funcional. A propòsit de l’ús, l’accés i la supervisió dels espais. Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya.

Coordinador i redactor del document «La intimitat als centres residencials de persones amb diversitat funcional. A propòsit de l’ús, l’accés i la supervisió dels espais», aprovat pel Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya en el plenari del dia 20 d’abril de 2017. En aquest document s’identifiquen qüestions ètiques, jurídiques, psico-educatives i sòcio-sanitàries controvertides que afecten la intimitat de les persones amb diversitat funcional que viuen en centres residencials (revisió d'armaris, visites dels familiars, us dels espais comuns, càmeres, etc.) i es donen orientacions per afrontar-les.

Veure el document

Més informació

24

jul.'17

VV.AA. (2017): Autogovern i llibertat. Apunts per a l’anàlisi i la transformació de normes i pràctiques per a l’atenció a persones amb discapacitat que viuen en residències. Grup de Reflexió d’Ètica Aplicada del Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

Aquest document es fruit del treball conjunt entre els membres de l’Espai de Reflexió Ètica del Consorci de Serveis Socials de Barcelona i algunes dones i homes que viuen a les residències per a persones amb diversitat funcional de la ciutat de Barcelona. Identifica situacions en les quals es vulnera la llibertat de les persones amb diversitat funcional i també situacions complexes que és urgent abordar. Parteix d’una qüestió molt simple: tenir una diversitat funcional física no pot justificar mai una limitació de la llibertat en defensa dels drets de la pròpia persona; una diversitat funcional intel·lectual, en canvi, sí que en pot ser motiu en algunes ocasions que han d’estar molt ben justificades, perquè la responsabilitat que tenim respecte als altres ens obliga a protegir la seva dignitat i drets fonamentals quan la persona no té capacitada per fer-ho.

Veure el document

Més informació

14

jul.'17

Vergés, J. (coord.), Canimas, J., Carreras. C., Molina, E. et alt. (2017): Diversitat religiosa i laïcitat a les escoles i hospitals de la ciutat de Girona, Girona: Documenta Universitaria.

La part central d'aquest projecte consisteix en un estudi empíric sobre l’actitud de determinats col·lectius de la ciutat de Girona davant de la religió i la diversitat religiosa. En concret, l’estudi vol comprovar quin tractament es fa de la religió i la diversitat religiosa en les escoles i hospitals de Girona i veure si s’hi dóna una actitud de laïcitat positiva, o no.

Aquesta publicació recull resultats del projecte de recerca finançat l'any 2015 per la Direcció General d'Afers Religiosos del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya (La laïcitat positiva a Catalunya: raonabilitat, límits i aplicacions, RELIG2015) a la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani del Departament de Filosofia de la Universitat de Girona.

Veure llibre

 

Més informació

05

febr.'17

Feu, J., Serra, C., Canimas. J., et al. (2017): «Democracy and education: A Theoretical Proposal for the Analysis of Democratic Practices in Schools». A Studies in Philosophy and Education, (2017). doi:10.1007/s11217-017-9570-7

En l'àmbit educatiu el concepte democràcia es fa servir de moltes i variades maneres. A la primera part de l’article es presenten les principals aportacions del debat teòric en el camp de les ciències socials respecte al concepte democràcia i es proposa una definició basada en quatre dimensions: la governança, l’habitança, l'alteritat i l’éthos. A la segona part s'aprofundeixen aquestes quatre dimensions aplicades a l'àmbit escolar, amb el propòsit de contribuir al debat científic i, sobretot, per construir una proposta amb la qual poder desenvolupar projectes educatius democràticament ambiciosos. Aquesta publicació recull resultats del projecte de recerca finançat l'any 2016 pel Ministeri d'Economia i Competitivitat («Demoskole. Democràcia, participació y educació inclusiva als centres educatius») a la Facultat d'Educació i Psicologia de la Universitat de Girona.

Veure el llibre

Més informació

02

gen.'17

Canimas, J. (2017): “Cómo resolver problemáticas éticas?” [recurs d’aprenentatge textual]. Fundació Universitat Oberta de Catalunya (FUOC).

Versió actualitzada de l'obra publicada el 2016 en català. A la primera part (El repte), es descriu la situació d’una noia que explica a la seva terapeuta i al seu educador de referència que quan tenia 12 anys va patir abusos sexuals per part del seu pare i s’identifiquen els problemes ètics que això planteja als professionals. A la segona part (El coneixement imprescindible), s’expliquen les principals propostes ètiques de què disposem (ètiques dialògiques, de les virtuts, principialistes, conseqüencialistes i de la compassió) i es fa una proposta eclèctica, que l’autor anomena ètica de la complexitat, per abordar problemàtiques ètiques en l’àmbit de l’acció psico-sòcio-educativa i sòcio-sanitària. A la tercera i darrera part (Les solucions), s’analitzen les problemàtiques identificades al primer capítol i s’hi aporten solucions.

Veure llibre (en castellà)  

Més informació

01

gen.'17

Canimas i Brugué, J. (2017): “Llibertat”(1a. ed.) [recurs d’aprenentatge textual]. Fundació Universitat Oberta de Catalunya (FUOC).

Material docent de l’assignatura Ètica aplicada a l’educació social que s’impartia a la Universitat Oberta de Catalunya. Aquesta edició de 2017 conté aquests capítols: 1. Fonaments de la llibertat; 2. Tres tipus de llibertat: negativa, reflexiva i social; 3. Paternalisme; 4. Capacitat i competència; 5. Tipus de decisió; 6. Accions subrogades protectores i perfectores; 7. Motius que solen al·legar-se per justificar accions sense coneixement o consentiment de la persona afectada. 8. Procediments de limitació legal de la capacitat d’obrar; 9. Responsabilitat; 10. Felicitat; 11. Articles bàsics del nostre ordenament jurídic sobre l’autonomia i la presa de decisions. Aquesta versió ha estat substituïda per una edició revisada del 2020. Veure document en castellà

Més informació

01

gen.'17

Canimas Brugué, J. (2017): Qüestions de la filosofia moral que és necessari conèixer, [recurs d’aprenentatge textual]. Fundació Universitat Oberta de Catalunya (FUOC)

Material docent de l'assignatura Ètica aplicada a l'educació social que s'imparteix a la Universitat Oberta de Catalunya. En aquest tema, de 38 pàgines, es presenten els conceptes i les qüestions bàsiques que la filosofia moral i altres disciplines ofereixen per a l’anàlisi de problemàtiques ètiques de la pràctica professional.
Índex: Introducció. 1. Ètica i moral. 2. Dogmatisme, naturalisme, relativisme, escepticisme i perspectivisme. 3. Moral de mínims i de màxims. 4. Principis prima facie i drets absoluts. 5. Antinòmies jurídiques. 6. Quatre principis de la bioètica: autonomia, no maleficència, beneficència i justícia. 7. Les principals fal·làcies. Notes.

Més informació

01

gen.'17

Canimas i Brugué, J. (2017):”Per què és important l’ètica aplicada, avui?”, [recurs d’aprenentatge textual]. Fundació Universitat Oberta de Catalunya (FUOC).

Material docent de l’assignatura Ètica aplicada a l’educació social que s’imparteix a la Universitat Oberta de Catalunya. En aquest tema, de 34 pàgines, s'aborda la qüestió de per què l’etica aplicada és avui imprescindible en l’àmbit de les professions psicosocioeducatives i sociosanitàries.
La resposta més fàcil és considerar que es deu al progrés dels drets humans. Aquest aspecte és important i confortador, però no és l’únic. L’autor considera que hi ha, almenys, quatre factors que expliquen l’expansió de l’ètica aplicada en l’àmbit professional: (1) la secularització, (2) el creixement econòmic i tecnocientífic, (3) l’eclosió de l’alteritat i del reconeixement i (4), el biopoder, la biopolítica, el postfordisme i les noves formes de resistència.
Index: Introducció. 1. Secularització. 2. El desenvolupament econòmic i tecnocientífic. 3. L’eclosió de l’alteritat, del reconeixement i de la democràcia. 4. El biopoder i les noves formes de resistència. 5. Professions de moltes possibilitats i, per tant, responsabilitats ètiques.

Més informació

01

gen.'17

Canimas i Brugué, J. (2017): ”Intimitat, confidencialitat i secret professional” (1a. ed.)[recurs d’aprenentatge textual]. Fundació Universitat Oberta de Catalunya (FUOC).

Material docent de l'assignatura Ètica aplicada a l'educació social que s'imparteix a la Universitat Oberta de Catalunya. En aquest tema, de 30 pàgines, s'aborda la qüestió de la intimitat i els deures de confidencialitat i secret professional.
Índex: 1. Fonaments de la intimitat i de la confidencialitat. 2. Consentiment informat i tractament de dades personals. 3. Els nivells de confidencialitat i de secret professional: una teoria d'esferes concèntriques. 4. El conflicte entre guardar o revelar secrets professionals. 5. Articles bàsics del nostre ordenament deontològic i jurídic. Notes.
Aquest tema va ser substituït per una nova versió publicada el 2020.

Més informació
X
Aneu a la barra d'eines