FORMACIÓ I ASSESSORAMENT

Cursos de formació per a professionals i entitats. Poden ser presencials, semipresencials o a distància (online). Els cursos semipresencials combinen les sessions presencials amb el debat i treball a distància. Els programes que s’exposen aquí són generals i cal adaptar-los a les necessitats i característiques de cada demanda (hores del curs, contingut, nombre de sessions, durada, freqüència, etc.)

______ASSESSORAMENT I ENCÀRRECS

Coordinació de grups de treball, Comitès de Ètica, Espais de Reflexió Ètica, equips professionals, etc. que aborden temàtiques o situacions èticament complexes que afecten les persones ateses, els professionals, l’organització, la ciutadania…

L’assessorament persegueix fer una bona anàlisi de les qüestions abordades, donar-hi bones respostes, implementar-les, fer-ne el seguiment avaluant-ne els resultats i, si cal, transferir el coneixement a través de la publicació dels resultats. L’assessorament s’adapta a les necessitats i objectius de cada situació i pot ser puntual o periòdic (mensual, bimensual, trimestral, etc.).

Els encàrrecs donen resposta a demandes concretes, com per exemple redacció de codis ètics, protocols de respecte a la intimitat de les persones, protocols de respecte a la llibertat de les persones, etc.

Veure els assessoraments realitzats (currículum)

______CURSOS D’INTRODUCCIÓ I ESPECIALITZACIÓ

SONY DSC

Introducció a l’ètica aplicada

Dirigit a persones que es volen introduir en l’ètica aplicada o actualitzar els seus coneixements bàsics. Poden ser professionals, familiars o persones ateses.

La durada del curs pot anar de 4 a 30 hores i el contingut, la periodicitat i la metodologia s’adapten a la durada del curs i als interessos, característiques i àmbit o àmbits professionals del grup.

Veure el programa d’un curs genèric (20 hores)

Curs2

Ètica aplicada per a Comitès d’Ètica o Espais de Reflexió Ètica.

Dirigit a membres que formen o formaran part  de Comitès d’Ètica o Espais de Reflexió Ètica.

La durada del curs pot anar de 4 a 30 hores i el contingut, la periodicitat i la metodologia s’adapten a la durada del curs i als interessos i les característiques del grup. Pot ser un curs d’introducció o d’aprofundiment en alguna qüestió o temàtica, per exemple processos deliberatius, llibertat, intimitat, l’ètica a les organitzacions, etc.

La durada, periodicitat i contingut del curs s’adapten als interessos, característiques i àmbit o àmbits professionals del grup.

Foto xerrada. Públic. Residència ASPACE. Jornada sobre reflexió ètica

La gestió del risc en la guarda de fet o la curatela a persones sense plena capacitat de decisió

Hem d’abandonar el paternalisme sense caure en l’abandó. Per a això és fonamental disposar d’instruments d’anàlisi que ens permetin determinar en quines situacions estan justificades les decisions substitutives (protectores o de millora) i en quines no ho estan. I com que no hi ha llibertat sense risc, cal que aquests instruments mesurin, valorin i determinin quant de risc poden assumir les persones sense plena capacitat de decisió.

Aquest curs dona instruments, pautes i habilitats d’anàlisi i decisió per exercir aquesta responsabilitat. La durada, periodicitat i contingut del curs s’adapten als interessos, característiques i àmbit o àmbits professionals del grup.

Curs

Intimitat i presencialitat: hospitalitat, espais i coses

Allò íntim es manifesta en dos àmbits: el de la presencialitat i el de la informació.

La presencialitat es refereix al cos de la persona, als seus espais i coses. Aquest curs presenta i aprofundeix en una part de la intimitat molt poc tractada per l’ètica aplicada: (1) L’hospitalitat, la cortesia, el bon tracte i la cura de la corporalitat de les persones; (2) L’arquitectura de la cura: som els llocs que construim i habitem, usos dels llocs; i (3) El respecte i estima als objectes de les persones.

La durada, periodicitat i contingut del curs s’adapten als interessos, característiques i àmbit o àmbits professionals del grup.

Foto xerrada/classe. Joan

Intimitat i informació: confidencialitat, secret professional i protecció de dades personals

Allò íntim es manifesta en dos àmbits: el de la presencialitat i el de la informació.

La informació es refereix a allò que se sap d’algú. Aquest curs presenta i aprofundeix en les següents qüestions: (1) Fonaments de la intimitat; (2) La distinció entre informació i dades personals; (3) La importància de la confiança en l’acció psico-socio-educativa i sanitària; (4) Els nivells de confidencialitat i de secret professional; (5) El conflicte entre guardar o revelar secrets professionals i formes d’abordar-ho; (6) Pautes i articles bàsics del nostre ordenament deontològic i jurídic.

La durada, periodicitat i contingut del curs s’adapten als interessos, característiques i àmbit o àmbits professionals del grup.

[:ca]Curs3[:es]Etica_Astres2.1024x680[:en]Etica_Astres2.1024x680[:]

Ètica de les organitzacions

Si entenem l’ètica com un conjunt de valors i principis, és evident la necessitat de fer-los efectius a tota l’organització. Si l’entenem com una activitat reflexiva sobre els valors i principis, no només pertoca preocupar-se’n als Comitès d’Ètica o als Espais de Reflexió Ètica, sinó a tota l’organització. I si l’entenem com a caràcter, conjunt de virtuts, excel·lència o manera de ser, no hi ha cap dubte de que les organitzacions també han de tenir un caràcter, unes virtuts, una manera de ser i perseguir l’excel·lència.

Aquest curs, com tots els anteriors, fusiona la part teòrica amb la pràctica traslladant els continguts estudiats a la realitat de les organitzacions de les persones que participen en el curs i intentant identificar bones pràctiques i propostes de canvi. (1) Poden ser ètiques les organitzacions? (2) Excel·lència productiva; (3) Imatge corporativa; (4) Responsabilitat social corporativa o empresarial; i (5) Estratègies d’implementació de l’ètica en les organitzacions.

La durada, periodicitat i contingut del curs s’adapten als interessos, característiques i àmbit o àmbits professionals del grup i l’organització.

Foto xerrada. Casa de la convalescència. Col·lectiu

Diversitat cultural i moral

L’objectiu principal d’aquest curs és que els i les professionals que hi participen assoleixin els coneixements i les habilitats bàsiques per identificar i abordar correctament les qüestions i problemàtiques ètiques que tenen a veure amb la diversitat cultural i moral del seu àmbit professional.

Aquest curs presenta i aprofundeix en les següents qüestions: (1) Des de quin paradigma veiem, pensem i actuem?; (2) Anàlisi crític de “la cultura”; (3) El fonament de la Declaració Universal de Drets Humans; (4) Principals instruments conceptuals per a l’anàlisi i abordatge dels problemes ètics que planteja la intermoralitat; (5) Anàlisi de temàtiques o situacions pràctiques de l’experiència professional dels participants al curs.

La durada, periodicitat i contingut del curs s’adapten als interessos, característiques i àmbit o àmbits professionals del grup.

______CURSOS UNIVERSITARIS QUE CODIRIGEIX O EN ELS QUALS PARTICIPA

Estudiants

Títol d’expert universitari en ètica aplicada a l’acció social i psicoeducativa. Institut Borja de Bioètica – Universitat Ramon Llull

Al segle XXI l’atenció a les persones requereix una visió i unes capacitats interdisciplinàries que incorporin els valors a la pràctica professional i permetin identificar i gestionar correctament les problemàtiques ètiques que s’hi puguin donar.

En aquest context, l’ètica aplicada emergeix com una disciplina interprofessional que ofereix instruments per a incorporar l’atenció al respecte a les persones, la reflexió i el diàleg, i per a donar respostes als reptes ètics que planteja l’activitat professional. Es tracta d’una disciplina que permet abordar qüestions que van des dels fonaments de l’atenció a la persona fins a la resolució de problemàtiques morals concretes que es presenten en l’atenció diària.

Aquest Títol d’Expert Universitari està dirigit a l’adquisició de coneixements i habilitats en ètica aplicada a l’àmbit de l’acció social i psico-educativa. El seu disseny permet que l’adquisició de coneixements sigui inseparable de la seva aplicació a qüestions, situacions i problemàtiques concretes dels àmbits professionals propis de les persones interessades.

Veure més informació

Unavarra1

Máster universitario en intervención social con individuos, familias y grupos. Universidad Pública de Navarra

El principal objectiu d’aquest Màster és proporcionar una formació especialitzada i de qualitat per persones que desenvoluparan la seva competència en la intervenció social des dels àmbits professional i investigador; així com analitzar críticament les polítiques socials, conèixer en profunditat l’administració i gestió dels Serveis Socials, intervenir eficaçment en la comunitat pel seu desenvolupament, avaluar fidelment els Serveis Socials i posar atenció social a les persones de manera integral.

Veure més informació

Veure el programa

P4170005

Experto universitario en ética aplicada a la intervención social: conflictos éticos y comités de ética. Universidad Pública de Navarra

Aquest curs s’oferta com a resposta a les necessitats formatives dels i les professionals de la intervenció social interessats en tenir eines pràctiques per a la resolució de conflictes ètics i per a la presa de decisions ètiques.

Veure més informació

Curs 2017/2018

UdG1

Màster universitari en diversitat religiosa: pensament, realitat i gestió. Universitat de Girona

Aquest màster es una proposta formativa que pretén abordar la diversitat religiosa des de perspectives diferents: filosòfiques, sociològiques, antropològiques, històriques i del dret. Es fonamenta en els aspectes següents:

– Vivim un moment fortament marcat per l’explosió de la diversitat a tot arreu, i també, i conseqüentment, per una important fragmentació de les creences. Conèixer aquesta diversitat i fragmentació ha esdevingut una qüestió important.

– El projecte d’algunes ideologies polítiques d’arraconar definitivament la religió a l’àmbit privat o de fer-la desaparèixer ha fracassat. El debat sobre quin paper han de tenir les religions a les nostres societats ha de ser abordat amb profunditat.

– Davant del reconeixement del fet religiós com a fet important en la vida d’algunes persones i com una possibilitat de desenvolupament personal fa necessari que hi hagi personal format i capacitat .

Veure més informació

Curs 2017/2018

X
Aneu a la barra d'eines