VV.AA.(2015): Immigració i retorn al país d’origen: cal donar l’opinió professional a les persones ateses? Publicacions del Comitè d’ètica Aplicada. Àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

El dilema ètic que planteja aquest document se centra en dues problemàtiques que han
estat proposades pels professionals del Pla de Ciutadania i Immigració i dels Serveis
Socials Bàsics. En primer lloc planteja en quins casos aquests professionals han de donar
informació sobre el programa de retorn assistit a les persones que s’adrecen als serveis i,
en segon lloc, planteja la qüestió de quan i com el professional ha d’emetre la seva opinió
professional sobre la conveniència de les persones ateses d’acollir-se a aquest programa.

Veure el document

X
Aneu a la barra d'eines