Login

PUBLICACIONS

Canimas, J. (2017): Ética aplicada en la educación social, Barcelona: Oberta UOC Publishing, SL.

Versió actualitzada y traduïda al castellà de l’obra publicada l’any 2011 “Ètica aplicada a l’educació social”. Aquesta obra, que complementa “Com resoldre problemàtiques ètiques?”, aborda les qüestions que un professional de l’acció psico-sòcio-educativa o sòcio-sanitària ha de conèixer per identificar i afrontar correctament les problemàtiques ètiques de la seva professió. Té aquests cinc capítols: 1. Per què és important l’ètica aplicada avui?; 2. Qüestions de la filosofia moral que es necessari conèixer; 3. Llibertat; 4. Intimitat, confidencialitat i secret professional; i 5. Ètica de les organitzacions.
Índex: Introducción – 1. ¿Por qué es importante la ética aplicada, hoy? – 2. Cuestiones de la filosofía moral que es necesario conocer. – 3. Libertad. – 4. Intimidad, confidencialidad y secreto profesional. – 5. Ética de las organizaciones.

(Català) Canimas, J. (2017): «La infancia y la adolescencia en tiempos de múltiples crisis», a Crisis y salud mental en niños y jóvenes: ¿causa o consecuencia?, Barcelona: Quaderns de la Fundació Víctor Grífols i Lucas, 44, pàg. 11-20.

(Català)

De les múltiples crisis que afecten a les múltiples infàncies i adolescències en aquest nostre temps múltiple, aquest article es centra en dos crisis: la del cos natural i la de les estructures d’acollida de la primera modernitat (família, col·legi-treball-comunitat i moral). I arriba a la conclusió que aquestes crisis configuren i afecten de manera significativament diferent als nens i adolescents de les diferents classes socials, ja que l’alliberació de les imposicions del cos natural, de la família tradicional, del sistema educatiu d’Estat, del treball alienant i de la moral heterònoma, fa que l’èxit o fracàs de l’itinerari de vida depengui, més que mai, del lloc on s’ha nascut i de la pròpia responsabilitat.

Veure la revista

Veure traducció al català

«La intimitat dels espais i les coses als centres residencials de persones amb diversitat funcional»

Redactor i coordinador del document «La intimitat dels espais i les coses als centres residencials de persones amb diversitat funcional», en el qual s’identifiquen males pràctiques i qüestions ètica, jurídica, psico-educativa i sòcio-sanitàriament controvertides que afecten la intimitat de les persones amb diversitat funcional que viuen en centres residencials, i es donen orientacions per afrontar-les. Aquest document s’ha realitzat en el marc del Comitè d’Ètica Assistencial de Catalunya.

(Català) VV.AA. (2017): Autogovern i llibertat. Apunts per a l’anàlisi i la transformació de normes i pràctiques per a l’atenció a persones amb discapacitat que viuen en residències. Grup de Reflexió d’Ètica Aplicada del Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

(Català) Aquest document es fruit del treball conjunt entre els membres de l’Espai de Reflexió Ètica del Consorci de Serveis Socials de Barcelona i algunes dones i homes que viuen a les residències per a persones amb diversitat funcional de la ciutat de Barcelona.

Identifica situacions en les quals es vulnera la llibertat de les persones amb diversitat funcional i també situacions complexes que és urgent abordar. Parteix d’una qüestió molt simple: tenir una diversitat funcional física no pot justificar mai una limitació de la llibertat en defensa dels drets de la pròpia persona; una diversitat funcional intel·lectual, en canvi, sí que en pot ser motiu en algunes ocasions que han d’estar molt ben justificades, perquè la responsabilitat que tenim respecte als altres ens obliga a protegir la seva dignitat i drets fonamentals quan la persona no té capacitada per fer-ho.

Veure el document

(Català) VV.AA. (2017): Diversitat religiosa i laïcitat a les escoles i hospitals de la ciutat de Girona, Girona: Documenta Universitaria.

(Català)

La part central d’aquest projecte consisteix en un estudi empíric sobre l’actitud de determinats col·lectius de la ciutat de Girona davant de la religió i la diversitat religiosa. En concret, l’estudi vol comprovar quin tractament es fa de la religió i la diversitat religiosa en les escoles i hospitals de Girona i veure si s’hi dóna una actitud de laïcitat positiva, o no.

Aquesta publicació recull resultats del projecte de recerca finançat l’any 2015 per la Direcció General d’Afers Religiosos del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya (La laïcitat positiva a Catalunya: raonabilitat, límits i aplicacions, RELIG2015) a la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani del Departament de Filosofia de la Universitat de Girona.

Veure el llibre

Adquirir el llibre

Canimas, J. (2017): ¿Como resolver problemáticas éticas? Barcelona: Editorial UOC, 2017.

Versió actualitzada y traduïda al castellà de l’obra publicada l’any 2015 “Com resoldre problemàtiques ètiques?”. A la primera part (“El repte”), es descriu la situació d’una noia que explica al seu terapeuta i al seu educador de referència que quan tenia 12 anys va patir abusos sexuals per part del seu pare i s’identifiquen els problemes ètics que això planteja als professionals. A la segona part (“El coneixement imprescindible”), s’expliquen les principals propostes ètiques de què disposem (ètiques dialògiques, de les virtuts, principialistes, conseqüencialistes i de la compassió) i es fa una proposta eclèctica, que l’autor anomena ètica de la complexitat, per abordar problemàtiques ètiques en l’àmbit de l’acció psico-sòcio-educativa i sòcio-sanitària. A la tercera i darrera part (“Les solucions”), s’analitzen les problemàtiques identificades al primer capítol i s’hi aporten solucions.

Veure el llibre

Feu, J., Serra, C., Canimas. J., et al. (2017): «Democracy and education: A Theoretical Proposal for the Analysis of Democratic Practices in Schools». A Studies in Philosophy and Education, (2017). doi:10.1007/s11217-017-9570-7

En l’àmbit educatiu, el concepte “democràcia” es fa servir de moltes i variades maneres. A la primera part de l’article, es presenten les principals aportacions del debat teòric en el camp de les ciències socials respecte al concepte democràcia i es proposa una definició basada en quatre dimensions: la gobernança, l’habitança, l’alteritat i l’éthos. A la segona part, s’aprofundeixen aquestes quatre dimensions aplicades a l’àmbit escolar, amb el propòsit de contribuir al debat científic i, sobretot, per construir una proposta amb la qual poder desenvolupar projectes educatius democràticament ambiciosos.

Veure el llibre

(Català) VV.AA. (2016): L’Ètica de Dincat

(Català) Codi ètic de Dincat, una Federació que agrupa entitats de l’àmbit de la discapacitat intel·lectual o del desenvolupament de Catalunya. Identifica set valors especialment importants per a Dincat i de cada un d’ells desplega principis, drets, deures i actituds que s’han de respectar i orientar les accions i les relacions de suport a les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament.

Els set valors identificats són: igualtat, llibertat, justícia i cura, intimitat, ajuda, qualitat i participació, transparència i responsabilitat social.

Veure el document

(Català) VV.AA. (2016): Document marc de suport a la salut afectiva i sexual de les persones usuàries de la Fundació Pere Mitjans

(Català) Algunes persones amb diversitat funcional intel·lectual tenen necessitats afectives i sexuals que requereixen un servei, suport o acompanyament extern, per exemple un o una assistent sexual o altres serveis especialitzats i, de vegades, la família o el tutor no hi estan d’acord perquè neguen la sexualitat de la persona o estan en contra amb aquest tipus de suport per qüestions morals. Què cal fer en aquestes situacions? És èticament i jurídicament correcte que els professionals els facilitin suport sense el coneixement i, per tant, autorització de la família o del tutor?

Aquest document, redactat i aprovat per l’Espai de Reflexió Ètica de la Fundació Pere Mitjans, intenta donar resposta a aquestes qüestions.

Veure el document

VV.AA. Curtmetratge Decidir por otro. Guió de Joan Canimas i Sergio Dominguez. UOC.

“Decidir por otro” és un curt documental ficcionat de 9 minuts que va ser creat com a recurs pedagògic per a l’assignatura d’ “Ètica aplicada a l’educació social”, de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Narra una part de la vida d’en Pepe, un home de mitjana edat que portava una vida llicenciosa fins que pateix un ictus. Aquest accident vascular cerebral motiva una limitació jurídica de la seva capacitat d’obrar, l’ingrés en un centre residencial i una vida ordenada que ell no desitja, la qual cosa planteja una problemàtica ètica en els professionals que en tenen cura.

Veure el vídeo

Canimas, J. (2016): «Quina mena de laïcitat han de practicar els centres educatius?», a Perspectiva Escolar, juliol 2016, núm. 388, pàg. 14-18.

Quin lloc ha de tenir la religió als centres educatius d’una societat democràtica? En aquest article: (i) es presenta el panorama conceptual que convida i obliga a la reflexió (societat secularitzada, societat postsecular, confessionalitat, laïcitat d’abstenció, laïcitat positiva, laïcitat de diàleg i laïcisme); (ii) es considera que, avui, els centres educatius públics de Catalunya practiquen un model a cavall entre la laïcitat d’abstenció i la positiva; i (iii) es defensa un model educatiu en el qual la religió i l’espiritualitat hi tinguin cabuda, que l’autor anomena de laïcitat de diàleg i contrastació.

VV.AA. (2016): «Ètiques i estètiques als CRAE (I): pírcings, dilatacions, tatuatges i micropigmentacions dels nois i noies atesos», a Butlletí d’Inf@ancia, abril 2016, núm. 94.

La qüestió dels pírcings, dilatacions, tatuatges i micropigmentacions dels nois i noies que viuen als Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE) és una qüestió educativa important i, en algunes situacions, difícil d’abordar. S’han de permetre? S’han d’autoritzar? Els educadors, han d’acompanyar als nois i noies a fer-se’ls? Depèn de l’edat? Del tipus d’incisió o de la seva magnitud?

El cos parla i fa parlar, diu i dirà al llarg de tota la vida coses sobre la pròpia identitat i la relació que mantenim amb el altres i amb el món. Aquest article intenta aprofundir en aquestes qüestions i donar-hi respostes.

Canimas, J. (2016): «Decidir por el otro a veces es necesario», a La incapacitación, reflexiones sobre la posición de Naciones Unidas, Barcelona: Quaderns de la Fundació Víctor Grífols i Lucas, 2016, núm. 39, pàg. 13-31.

Crítica a l’Observació General Nº 1 (2014) del Comitè sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, que l’autor considera immoral. En el primer, segon i tercer capítols, defensa que el concepte «persona amb discapacitat» és poc precís i responsable de bona part dels entrebancs que genera la Observació General, i es presenta una taxonomia bàsica que permeti abordar amb solidesa les problemàtiques de les decisions subrogades, amb alguna proposta que s’aparta d’allò establert. En el capítol quart l’autor justifica el seu desacord amb l’Observació General, insistint que, en algunes situacions, hi ha decisions substitutives que són èticament necessàries i exigibles, encara que no respectin les preferències o voluntat de la persona, i que la limitació jurídica de la capacitat d’obrar és una mesura de garantia de drets. I en el cinquè i darrer apartat, presenta unes pautes per a aquelles persones que tenen responsabilitats de suport, guarda o tutela que pretenen ajudar-les a gestionar els valors de llibertat i ajuda.

VV.AA. (2016): Guia per al respecte a la diversitat de creences als centres educatius de Catalunya, Generalitat de Catalunya, 2015.

La Guia aborda cinc qüestions que poden ser motiu de conflictes ètics als centres educatius: (i) les formes de vestir i l’ús de símbols de l’alumnat i del professorat, (ii) els diferents menús dels menjadors escolars, (iii) els continguts curriculars, (iv) el calendari escolar i (v) el tractament del dol davant una pèrdua.
La Guia dóna orientacions ètiques, jurídiques i educatives per abordar aquestes cinc qüestions i, en forma d’annexos, ofereix una recopilació de les referències legals més importants, un recull de fitxes de les diverses confessions presents a Catalunya, un quadre resum de les fitxes, un calendari interreligiós i un apartat de recursos a tenir en compte per aprofundir en alguns dels temes als quals la guia fa referència.

VV.AA. (2016): La gobernanza escolar democrática, Madrid, Morata.

Què és una bona escola? Com s’hauria de governar un centre educatiu per esdevenir una bona escola o un bon institut per a tothom? Darrerament, les respostes a aquestes qüestions estan inspirades pels models neoliberals i neoconservadors (com triomfar, com avaluar, com millorar resultats, com liderar una escola, etc.). Davant d’aquest escenari, en aquesta obra s’articulen alternatives de transformació de l’educació i de l’escolaritat a través d’una concepció i una pràctica democràtiques i d’allò comú en l’escola, el sistema educatiu i el seu govern.

Canimas, J. (2015): «¿Discapacidad o diversidad funcional?», a Siglo Cero. Revista española sobre discapacidad intelectual, abril-junio 2015, vol.46 (2), núm. 254, pág. 79-97.

Hasta hoy disponemos de tres paradigmas para pensar lo que aún llamamos discapacidad: el médico, el social y el biopsicosocial. El Foro de Vida Independiente y los autores y activistas que ayudan a profundizar y a extender sus propuestas celebran el avance que ha supuesto el paradigma biopsicosocial, pero no lo comparten y proponen un nuevo modelo que llaman de la diversidad funcional, una versión hermenéutica del paradigma social.

Este artículo intenta identificar los problemas que el modelo de la diversidad funcional plantea a la ética aplicada, y se centra en dos de ellos. El primero es: si lo que ahora consideramos deficiencia es interpretado únicamente como diversidad, ¿qué argumentos tendríamos para no respetar la decisión de unos padres de no corregir una deficiencia física, intelectual o del desarrollo de sus hijos, pudiéndolo hacer con una terapia eficaz, razonable y sin riesgos? ¿Y para impedir que les produzcan una deficiencia? El segundo problema es: ¿Cómo justificar la necesidad de discriminación positiva ( más recursos y atenciones y más investigación médica y tecnológica a las personas con diversidad funcional ) e incluso de apoyo, si se considera que su manera de funcionar no es ni mejor ni peor que las otras?

Canimas, J. (2015): Com resoldre problemàtiques ètiques? Barcelona: Editorial UOC, 2015.

Seguint les pautes de la col·lecció en la qual està editada, aquesta obra té tres parts. A la primera (“El repte”) s’explica la situació d’una noia que en una relació terapèutica i educativa explica que ha patit abusos sexuals i s’identifiquen els problemes ètics que això planteja als professionals. A la segona part (“El coneixement imprescindible”) s’expliquen les principals propostes ètiques de què disposem (ètiques dialògiques, de les virtuts, principalistes, conseqüencialistes i de la compassió) i es fa una proposta eclèctica, que l’autor anomena ètica de la complexitat, per abordar problemàtiques ètiques en l’àmbit de l’acció psico-sòcio-educativa i sòcio-sanitària. A la tercera i darrera part, s’analitzen les problemàtiques identificades al primer capítol de l’obra i s’hi aporten solucions.

Canimas, J. (2014): «L’àngel de la migració forçada», a Exilis. Llibres d’artista, Associació cultural PopulArt.

Aquest llibre recull reflexions, testimoniatges i llibres d’artistes que culminen l’exposició titulada «Exilis», que va commemorar el 75 aniversari de l’èxode de refugiats més gran del segle XX (quasi mig milió de persones): l’exili provocat per l’esclafament de la Segona República Espanyola.

Canimas, J. (2014): «Ètica de la recerca mèdica», a 25 anys de la UVaMID, Barcelona: Glosa, pàg. 195-206.

Si la recerca està al servei del coneixement i és una tecno-ciència de domini i la medecina ho està de les persones que atén i és una tecno-ciència de cura, és possible una recerca mèdica que compleixi adequadament amb aquestes dues obligacions?

L’autor considera que encara no és possible parlar de “recerca mèdica”, perquè no hem trobat una ètica, en el sentit originari o fort del terme, que pugui servir a les dues parts i que, de moment i per tal de trampejar el conflicte entre l’ètica de domini que caracteritza la recerca experimental i l’ètica de la cura que caracteritza la medicina, hem de recórrer a un sentit menys fort o original del concepte ètica i concebre-la com una reflexió i vigilància moral de la recerca mèdica.

(Català) Canimas, J. (2013): [Ressenya bibliogràfica del llibre d’Ainoa Mateos Programa socioeducativo para la prevención e la violencia de género en parejas adolescentes] Cuadernos de Pedagogía, septiembre 2013, nº 437, pàg. 97

(Català) Ressenya bibliogràfica del llibre d’Ainoa Mateos Inchaurrondo Programa socioeducativo para la prevención e la violencia de género en parejas adolescentes  (Madrid: Pirámide, col. Ojos Solares, 2013).

Veure ressenya (en castellà)

VV.AA. (2013): Guía Investigación Clínica 2013. Aspectos éticos y jurídicos a tener en cuenta en estudios clínicos en fase II y III. Publicaciones de la Cátedra de Promoción de la Salud (2a edición revisada), 2013.

(Català) Aquesta Guía de los aspectos éticos y jurídicos a tener en cuenta en estudios clínicos en fase II y III: (1) Recopila tots els aspectes ètics i jurídics imprescindibles dispersos en diferents declaracions, orientacions i pautes internacionals, legislació espanyola i documents de bones pràctiques; (2) proposa algunes noves qüestions ètiques a tenir en compte, que no són exigibles però que seria desitjable que ho fossin; (3) reflexiona i profunditza sobre alguns aspectes controvertits, especialment en aquells que tenen a veure amb la valoració de l’equació “beneficis/riscos i molèsties” i amb la participació en estudis clínics de persones adultes que no tenen plena capacitat de decisió; i (4) incorpora un test amb tots els aspectes ètics que un Comitè d’Ètica de la Investigació hauria de valorar d’un estudi clínic.

Veure el document

Canimas, J. (2013): «¿Hay límites en la forma de vestir del alumnado de los centros educativos públicos?», a Cuadernos de pedagogía, març 2013, núm. 432, pàg. 78-82.

A l’institut de batxillerat, la Fàtima porta un mocador al cap i no li diuen res i, en canvi, l’Antoni s’ha de treure la gorra quan entra a classe. L’Adrià porta una samarreta amb la imatge del Che Guevara sense problemes, i a en Miquel no n’hi deixen portar una amb la imatge de Franco. L’article intenta trobar raons a aquests diferents tractaments de les formes de vestir i a aquestes preguntes d’alguns docents: no seria més fàcil que tothom vestís com volgués? O que l’alumnat portés uniforme?

Canimas, J. (2013): «Ètiques de l’ésser-hi», Butlletí Inf@ncia.

(Català) Hi ha un error que comença a ser massa freqüent: considerar que parlar d’ètica és parlar només de drets i deures; i que fer-ho d’ètica aplicada és parlar de dilemes o, estirant molt, dels problemes que de vegades planteja la posada en pràctica dels drets i deures. Aquesta preeminència i de vegades absolutisme de la deontologia, fa que s’oblidin altres expressions de l’ètica, la qual cosa suposa no només un empobriment de la condició humana, sinó també un perill.

De les tres grans maneres de concebre l’ètica, l’autor considera que la primacia de l’ètica prescrita i de l’ètica reflexiva ofeguen la tercera forma d’entendre-la: la que fa referència a la manera de ser i d’estar en el món i amb els altres.

Veure l’article

Canimas, J. (2013): «La ética aplicada como resistencia política», a Quintanas, A. (Ed.): El transfondo biopolítico de la bioética, Girona: Documenta Universitaria, 2013, pàg. 147-157.

Cuando la biopolítica ha devenido un factor clave del gobierno de la población, las formas de resistencia política —como ya advirtió el mismo Foucault— tienden a transformar sus métodos y sus enfoques. De esta forma, la ética aplicada a la acción social, psico-educativa y socio-sanitaria también debería contemplarse y dirigirse hacia una práctica crítica, subversiva y situacionista de resistència política.

Canimas, J. (2013): «Ètica i cultura: embolics i perills dels conceptes cultura i relativisme cultural en l’àmbit de l’acció social, psicoeducativa i sociosanitària», Pedagogia i Treball Social. Revista de Ciències Socials Aplicades, núm. 5, pàg. 3-19.

(Català) L’article defensa dues tesis principals: que en l’anàlisi de problemàtiques ètiques, la majoria de vegades el terme cultura enfosqueix la reflexió; i que l’antropologia ha alimentat el relativisme ètic en l’àmbit de l’acció social, educativa i psicològica.

L’article de Canimas va ser sotmès a la crítica de l’antropòleg Carles Serra, que en el matéix número de la revista va publicar l’article Antropologia i filosofia moral. Embolics i perills en l’ús de conceptes propis de l’antropologia per part d’experts en filosofia moral.

Veure la revista

Veure l’article

Canimas, J. (2013): «Els reptes ètics en l’acció social», Bioètica & Debat, setembre de 2013, 19 (69), pàg. 7-10.

(Català) L’autor adverteix primer que, al seu entendre, hi ha tres grans maneres d’entendre l’ètica: com a moral, com a activitat reflexiva i com a manera de ser i d’estar en el món i amb els altres. Quan es parla de reptes ètics, normalment es fa referència als conflictes entre principis morals que l’ètica reflexiva es veu cridada a resoldre. En aquestes planes, proposa una classificació d’aquests tipus de reptes, però intenta anar una mica més enllà identificant-ne d’altres que tenen a veure amb l’ètica com a manera de ser i d’estar en el món i amb els altres.

Veure l’article

Canimas, J. (2012): «¿Como afrontar problemas éticos intermorales?», a Cuadernos de pedagogía. Monográfico sobre interculturalidad, febrer 2012, núm. 420, pàg. 55-59.

Es descriuen i justifiquen quatre recomanacions per abordar els problemes ètics en els centres educatius: (i) parlar més de pluralisme moral i menys d’interculturalitat; (ii) assumir que l’acceptació del relativisme cultural no comporta l’acceptació del relativisme ètic; (iii) introduir l’ètica aplicada a l’àmbit educatiu i (iv) que la millor manera de resoldre problemes indesitjables és no fomentar-los.

Canimas, J. (coordinador) (2012): Diversitat funcional, afectivitat i sexualitat. Algunes qüestions ètiques que plantegen les relacions afectives i sexuals de les persones amb diversitat funcional amb necessitats de suport extens o generalitzat que viuen en residències, Consorci de Serveis Socials de Barcelona.*

Durant uns mesos, els directors i directores dels centres residencials per a persones amb diversitat funcional de Barcelona i persones que hi residien, van identificar les qüestions ètiques que es plantejaven en aquestes institucions l’any 2012. Aquest quadern, coordinat per Joan Canimas Brugué, recull els resultats d’aquesta reflexió.

Canimas, J.; Montserrat, S. (2012): «Proposta d’uns criteris de consens entre els CEIC catalans per a l’avaluació ètica, jurídica i metodològica de projectes de recerca amb medicaments», Butlletí del Comitè de Bioètica de Catalunya, núm. 6, pàg. 1-6.

Resum dels resultats d’un estudi finançat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i en el qual van participar 17 Comitès d’Ètica de la Recerca Clínica de Catalunya. L’objectiu principal de l’estudi era elaborar una proposta consensuada per tots els CEIC de Catalunya dels criteris per a l’avaluació dels projectes de recerca clínica amb medicaments, a través dels següents objectius específics: (i) concretar i ordenar tots els ítems que s’han de tenir en compte en la valoració d’un protocol de recerca clínica amb medicaments, tenint en compte els procediments i coneixements dels CEIC de Catalunya, (ii) per tal de facilitar l’avaluació, (iii) poder donar un tractament equànime als diferents protocols que valora un mateix CEIC i al mateix protocol que valoren diferents CEIC de Catalunya, (iv) a través d’un procediment àgil i operatiu.

Canimas, J. (2011): Ètica aplicada a l’educació social, Barcelona: Editorial UOC S.L.

Materials docents del Gru d’Educació Social de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). El Manual té quatre capítols: 1. Per què és important l’ètica aplicada, avui? 2. Aspectes i conceptes instrumentals de la filosofia moral que convé conèixer. 3. Com podem decidir el que està moralment bé o malament al segle XXI. 4. Autonomia i presa de decisions. A part del contingut, cada capítol té un apartat amb els objectius formatius, un resum i un glossari.

Canimas, J. (2010): Practica l’ètica dels serveis socials. Curs d’introducció a l’ètica aplicada a la intervenció social i psicoeducativa (2a edició)

(Català) Recull de materials utilitzats pels cursos d’introducció a l’ètica aplicada a la intervenció social i psicoeducativa realitzats per l’Observatori d’Ètica Aplicada a la Intervenció Social. L’obra té sis capítols: 1. Per què és important l’ètica aplicada, avui?; 2. Alguns aspectes i conceptes instrumentals de la filosofia moral; 3. Ètiques i procediments; 4. Les relacions entre ètica i dret en l’àmbit de la intervenció social i psicoeducativa; 5. De què parlem quan parlem d’ètica?; i 6. Ètica de les organitzacions.

Veure el llibre

Canimas, J. (coordinador) (2010): Els reptes ètics de la intervenció social.

(Català) Els dies 28 i 29 de maig de 2009, l’Observatori d’Ètica Aplicada a la Intervenció Social, del qual era coordinador científic Joan Canimas,  va organitzar el I Simposi d’Ètica Aplicada a la Intervenció Social.

Aquest llibre recull les conferències i comunicacions del Simposi: Adela Cortina Orts: «Ètica, serveis socials i ciutadania»; Macario Alemany: «El concepte i la justificació del paternalisme»; Daniel Innerarity: «El futur de les societats democràtiques. Una teoria de la justícia intergenaracional»; Àngel Castiñeira: «Ètica de les organitzacions socials»; Carles Cruz Moratones: «Els límits del secret professional»; Cristina de la Cruz: «Una lectura ètica sobre els serveis socials i el seu abast per a un model d’intervenció social»; Anna Quintanas: «Govern de la vida i intervenció social: l’arrel biopolítica dels conflictes ètics».

A part de la organització de l’acte, Canimas va revisar les transcripcions de les conferències i va proposar correccions als autors.

Veure el llibre

VV.AA. (2010): Guia sobre la pluralitat religiosa als centres educatius, Departament d’Ensenyament i Direcció General d’Assumptes Religiosos de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta primera edició aborda quatre qüestions que poden ser motiu de conflictes ètics als centres educatius: (i) les formes de vestir i l’ús de símbols de l’alumnat i del professorat, (ii) els diferents menús dels menjadors escolars, (iii) els continguts curriculars. La Guia que aborda cinc qüestions que poden ser motiu de conflictes ètics als centres educatius: (i) les formes de vestir i l’ús de símbols de l’alumnat i del professorat, (ii) els diferents meus dels menjadors escolars, (iii) els continguts curriculars, (iv) el calendari escolar i (v) el tractament del dol davant una pèrdua.

Dóna orientacions ètiques, jurídiques i educatives per abordar aquestes cinc qüestions i, en forma d’annexos, ofereix una recopilació de les referències legals més importants, un recull de fitxes de les diverses confessions presents a Catalunya, un quadre resum de les fitxes, un calendari interreligiós i un apartat de recursos a tenir en compte per aprofundir en alguns dels temes als quals la guia fa referència.

Canimas, J. (coordinador) (2010): Autonomía e Investigación Clínica 2010. Aspectos Éticos y Jurídicos de la Investigación Clínica con Personas Adultas Incapaces. Guía de Análisis para los Comités Éticos de Investigación Clínica. Col·lecció Materials d’Ètica Aplicada a la Intervenció Social, 2. Fundació Campus Arnau d’Escala

Guia d’anàlisi per als Comitès d’Ètica d’Investigació Clínica dels aspectes ètics i jurídics de la recerca clínica amb persones adultes incapaces.

Canimas, J. (coordinador) (2010): Alzheimer i recerca clínica. Guia per a pacients i cuidadors convidats a participar en un estudi clínic.

(Català) La recerca clínica amb humans és, tota ella, una activitat d’alta sensibilitat ètica, però encara més quan va dirigida a persones que no tenen capacitat o plena capacitat de consentiment. La majoria de les vegades no és fàcil decidir participar o no en un estudi clínic. I en algunes ocasions esdevé una qüestió molt difícil, per exemple quan s’ha de decidir per una altra persona i el fet de participar-hi comporta riscos i molèsties i, per altra banda, els beneficis són, com en tot estudi clínic, hipotètics.

Actualment, les persones afectades i els seus cuidadors no disposen d’orientacions per escrit que els facilitin l’avaluació dels protocols i la presa de decisió respecte de si participen en un estudi clínic o no. La guia Alzheimer i recerca clínica és un primer pas per donar resposta a aquesta situació. La guia està estructurada en dues parts. La primera inclou informació detallada sobre què és una recerca clínica, unes orientacions per valorar els riscos, les molèsties i els beneficis que pot comportar participar-hi o no, i el aspectes ètics i jurídics que cal tenir en compte. La segona és un quadern que pretén orientar a l’hora de prendre la decisió de participar o no en un estudi clínic.

Aquesta publicació recull resultats del projecte de recerca finançat l’any 2010 per la Fundació Víctor Grífols i Lucas. Investigadors principals: Joan Canimas Brugué i Secundí López-Pousa. Equip investigador: Bellera Solà, Jaume; Canimas Brugué, Joan; Conde Sala, Josep Lluís; Garre Olmo, Josep; Gusart Ponsà, Miquel Àngel; Kolacny Arias, Tanja; López-Pousa, Secundí; Llinàs Serradell, Èlia; Monserrat Vila, Sílvia; Piany Bosch, Marta; Solé Carrizo, Eduard; Torres Masó, Sílvia.

Veure el document

Canimas, J. (2009): «Per què és important l’ètica avui?», a Quaderns d’Acció Social i Ciutadania, 6. Departament d’Acció Social i Ciutadania, Barcelona, setembre de 2009, pàg. 26-31.

(Català) Es descriuen les quatre causes que, a criteri de l’autor, fan que l’ètica aplicada avui sigui tant important en l’àmbit de l’acció psico-sòcio educativa: 1. La secularització del pensament; 2. El progrés tecnocientífic i econòmic; 3. L’eclosió de l’alteritat; i 4. El biopoder i el postfordisme.

Veure la revista

Relats, V., Canimas, J. (2009): «Diàleg», a Quaderns d’Acció Social i Ciutadania, 6. Departament d’Acció Social i Ciutadania, Barcelona, setembre de 2009, pàg. 87-99.

(Català) Entrevista de Vicenç Relats a Joan Canimas, en el monogràfic de la revista Quaderns d’Acció Social i Ciutadania dedicat a l’ètica en els serveis socials.

Veure la revista

Canimas, J. (2009): «Apuntes para una ética de la complejidad (o de si hay lugar para la beneficencia, la Piedad y la compasión en la educación social», Revista de Educación Social, agost de 2009.

(Català) Versió castellana i revisada de l’article «Apunts per a una ètica de la complexitat», a Quaderns d’Educació Social, CEESC, monogràfic sobre Ètica i Educació Social, octubre de 2007, núm. 10, pàg. 19-34.

L’ofici d’educador social és hereu directe d’aquelles ocupacions que fins no fa gaire practicaven una intervenció absolutament paternalista. La proximitat d’aquest pretèrit, que en alguns casos encara és present, es nota en el fet que conceptes com ara assistència, beneficència, pietat, compassió, amor o fins i tot moral no es poden mencionar en l’àmbit de l’acció social sense el perill de convocar vells fantasmes.

Aquest article pretén cridar l’atenció sobre el fet que en ètica no podem prescindir com si res d’aquests termes i d’allò que evoquen sense caure en un enorme i gèlid empobriment. El pensament laic, i amb ell l’educació social, els hauria de perdre la por, i pensar i trobar la manera de practicar-los en el nou marc en què ens trobem.

Veure l’article

Canimas, J., Carbonell, F. (2008): Educació i conflictes interculturals. Primum non nocere, Eumo Editorial/ Fundació Bofill, 2008.

Aquesta guia parteix del convenciment, gens retòric, que els conflictes ètics interculturals que es donen als centres educatius són una gran oportunitat per al diàleg crític amb les pròpies conviccions, per a l’aprenentatge de la convivència i per a la comprensió del món que ens ha tocat viure. Va destinada al professorat, i especialment a les persones que s’ocupen de la gestió i l’assessorament educatius, per ajudar-los a reflexionar i a intervenir quan es produeixen conflictes de valors en l’àmbit educatiu, ocasionats per la convivència de diferents referents culturals. S’inclou un protocol d’actuació que permet reflexionar sobre la millor manera de respondre a allò que a priori pot considerar-se un conflicte ètic intercultural. Hem d’encetar un debat obert i rigorós per tal d’analitzar i aplicar als centres educatius protocols de bones pràctiques. Aquesta guia vol ser una petita contribució a aquesta tasca, tan complexa com apassionant.

Canimas, J. (2008): «De qué hablamos cuando hablamos de autonomía», dins Revista de Servicios Sociales y Política Social, Madrid, núm. 84, pàg. 159-170.

Los profesionales de la intervención psicosocioeducativa han colaborado en el aumento del carácter polisémico del concepto autonomía y, a pesar de esto, a veces lo utilizan sin especificar a qué tipo de autonomía se refieren y sin que sea posible deducirlo del contexto discursivo en que es utilizado. A juicio del autor, este hecho puede dificultar las buenas prácticas y la consecución de aquellos objetivos de la intervención psicosocioeducativa relacionados con la autonomía, e incluso conculcar derechos. De lo cual se deduce: a) que la distinción y conocimiento de los distintos tipos de autonomía y su concreción, cuando sea necesario, en documentos, protocolos y prácticas profesionales en las que aparece, puede llegar a ser un factor de mejora de la eficacia de la intervención y de protección de los derechos de los usuarios, y b) que es necesario realizar una clasificación de los distintos tipos de autonomía para uso de profesionales y legisladores.

Canimas, J. (2008): «La cultura de les persones sordes», dins Quaderns d’Ètica Aplicada, núm. 3, pàg. *

(Català) Algunes persones consideren que la sordesa no és una disfunció ni una discapacitat, sinó un tret caracterial que configura una manera de ser i d’estar en el món, una cultura. Per poc que s’hi pensi, això té unes repercussions molt importants, per exemple pot justificar la negativa d’uns pares a que el seu fill sord vagi a una escola d’oients (escola inclusiva), o la negativa a que se li faci un implant coclear o qualsevol altre tractament que li permeti oir, o fins i tot la possibilitat de provocar-li, de diferents maneres i graus d’intervenció, la sordesa.

Aquest article és una primera aproximación a aquesta qüestió, que l’autor ha continuar treballant. S’enmarca en una jornada en la qual la Sra. Felisa Pino va fer una conferència, que Joan Canimas va contestar. El llibret recull la conferència de la Sr. Pino i el diàleg posterior.

Veure el llibre

VV. AA. (2008): Força i violència en educació social. Quaderns d’Ètica Aplicada a la Intervenció Social, núm. 3 (en català, castellà, francès i anglès).

(Català) En aquest estudi s’analitza una situació real en la qual un educador social d’un Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE), va donar una bufetada a un noi del centre, el pare el va denunciar i en la sentència el jutge va considerar que l’acció no era punible.

Simplificant molt, en el grup de deliberació ètica que es va constituir per abordar aquesta situació, es van manifestar dues tendències contraposades: les persones que consideraven que la bufetada és sempre una acció violenta i denigrant per als infants i adolescents, que s’ha d’estigmatitzar i no permetre en cap circumstància; i les persones que consideraven que en situacions excepcionals i quan hi ha vincle afectiu, una bufetada pot ser molt menys violenta que una contenció física o avisar la policia. Aquest llibret recull els resultats d’aquest procés deliberatiu.

Veure el llibre (català, castellà, francès i anglès)

Canimas, J. (2007): «Fordisme, postfordisme i educació alliberadora», dins Quaderns d’educació contínua, València.

(Català) Aquest article és una primera aproximació de l’autor a la crisi mundial de l’educació i a la nova gestió de la complexitat que va comportar. Té cinc apartats: 1. La crisi de l’educció de la segona meitat del segle XX: cap a la formació permanent; 2. Un nou model de treballador; 3. Un nou model de gestió de la complexitat; 4. Un nou model de temps i espais educatius; 5. De l’educació a la formació.

Canimas, J. (2007): «Apunts per a una ètica de la complexitat», dins Quaderns d’Educació Social, CEESC, monogràfic sobre Ètica i Educació Social, octubre de 2007, núm. 10, pàg. 19-34.

(Català) L’ofici d’educador social és hereu directe d’aquelles ocupacions que fins no fa gaire practicaven una intervenció absolutament paternalista. La proximitat d’aquest pretèrit, que en alguns casos encara és present, es nota en el fet que conceptes com ara assistència, beneficència, pietat, compassió, amor o fins i tot moral no es poden mencionar en l’àmbit de l’acció social sense el perill de convocar vells fantasmes.

Aquest article pretén cridar l’atenció sobre el fet que en ètica no podem prescindir com si res d’aquests termes i d’allò que evoquen sense caure en un enorme i gèlid empobriment. El pensament laic, i amb ell l’educació social, els hauria de perdre la por, i pensar i trobar la manera de practicar-los en el nou marc en què ens trobem.

Veure l’article (en català)

Veure la revista

Canimas, J. et alt. (2007): «Els reptes de l’ètica aplicada a la intervenció social», dins Quaderns d’Educació Social, CEESC, monogràfic sobre Ètica i Educació Social, Barcelona, octubre de 2007, núm. 10, pàg. 73-86.

(Català) Resum dels quatre tallers de la Jornada sobre els reptes de l’ètica aplicada a la intervenció social celebrada a Olot (Girona) l’any 2005 amb motiu del la celebració del 10è aniversari de la residència geriàtrica Montsacopa.

La Jornada va aplegar professionals de diferents sectors i es fan identificar problemàtiques ètiques d’aquests quatre àmbits: (1) infància i adolescència; (2) discapacitat intel·lectual i malaltia mental; (3) atenció primària i (4) gent gran.

Veure l’article (en català)

Veure la revista

Canimas, J. i altres (2007): «La dimensió ètica de la pràctica professional», a Villar, E. (ed.) (2007): Pràcticum de Psicologia. Fonaments, reflexions i propostes, Documenta Universitaria, pàg. 209-242.

(Català) Aquest llibre recull els resultats d’una experiència de millora del Pràcticum del Grau de Psicologia de la Universitat de Girona. El capítol 6 (“La dimensió ètica de la pràctica professional”) aborda la dimensió ètica i conté cinc apartats: (1) El marc contextual de la formació en ètica professional dels estudiants de psicologia; (2) Problemàtiques ètiques que informen els professionals de la psicologia i la dificultat d’identificar-les; (3) Les problemàtiques ètiques plantejades pels estudiants en el mòdul d’introducció a l’ètica aplicada; (4) Necessitats i models de formació en ètica professional; (5) Proposta de formació en ètica professional en el Pràcticum; i (6) Recursos relacionats amb l’ètica professional per als estudiants.

Veure el capítol

Canimas, J. (2006): «La ética aplicada a la intervención social», Revista Servicios Sociales y Política Social. Revista del Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social, 2006, núm. 73, pàg. 135-144, ISSN: 1130-7633, Dep. Legal M-16020-1984.

(Català) Aquest article tracta tres qüestions: 1. La poca presència, en el moment en què va ser escrit (2005), de l’ètica aplicada en l’àmbit dels serveis socials i de la necessitat d’introduir-la; 2. El treball social com una professió d’alt risc ètic, però també de grans possibilitats ètiques; i 3. Els mecanismes de resposta als problemes ètics que planteja el treball social. En l’últim apartat es presenta l’Observatori d’Ètica Aplicada a la Intervenció Social.

Veure l’article

Canimas, J. (2006): «Esperit de frontera», dins VV. AA.*: 30 anys al servei del poble, Escola d’adults de Salt, 2006, pàg. 139.

(Català) Fa trenta anys el moviment d’escoles d’aduts era, com tants altres, una iniciativa frontera, una iniciativa que volia transformar el sistema situant-se en els seus marges interiors i destacar-los i aprofitar la seva empenta. Eren propostes extraradi: ni dintre ni fora de la ciutat, entenedores i pertorbadores a la vegada.

Veure l’article

Canimas, J. (2005): «Ètica aplicada a l’educació social. Tres reptes i algunes qüestions bàsiques», dins Solé, P. (coord.): L’Educació social avui: la intervenció socioeducativa a Catalunya, Col·lecció Educació Social, Girona, 2005, núm. 11, pàg. *

(Català) En el moment d’escriure aquest article, Canimas considerava que l’ètica aplicada a l’educació a l’educació social tenia tres grans reptes: (i) aconseguir el nivell de desenvolupament que l’ètica aplicada ha assolit en altres àmbits, sobretot en el biomèdic; (ii) aprofundir en aquelles ètiques que el racionalisme ha titllat d’irracionals; i  (iii) reflexionar sobre una professió que es caracteritza pel fet de voler canviar la moral d’aquells a qui es dirigeix. Cada una d’aquestes tres grans qüestions desplega a la vegada un munt de reptes, sobretot la primera. Abans d’abordar-los, es fa una breu introducció als principals conceptes i preceptes de la filosofia moral que permeten endinsar-s’hi.

Veure el document

VV. AA. (2005): Les persones grans i el dret a decidir. Anàlisi d’un cas pràctic sobre la dignitat, l’autonomia i els prejudicis vers les persones grans, Diputació de Girona, 2006.

(Català) S’analitza i es donen respostes a la situació de la Sra. Maria, una dona de 83 anys, vídua, que viu en una residència i que els seus dos fills van a veure una vegada al mes només per demanar-li els diners de la pensió. La treballadora social del centre  va considerar la possibilitat d’iniciar un procés judicial per protegir l’economia de la Sra. Maria a través d’una curatela i va fer arribar a l’Observatori d’Ètica Aplicada a la Intervenció Social els neguits ètics que aquesta situació li plantejava.

Amb l’anàlisi d’aquesta situació, l’Observatori va començar a caminar.

Veure el llibre (català, castellà, francès i anglès)

Canimas, J. (2004): «No hi ha cap ocell d’ales immenses que ens empari», dins Revista AD’. Quaderns d’Informació, gener/febrer de 2004, núm. 0, pàg. 8-9. Dip. Legal Gi-430-2004.

(Català) A la nostra època ja no és possible eludir la nostra responsabilitat en la construcció moral que possibilita relacionar-nos i viure amb els altres i amb l’entorn. És per això que l’ètica aplicada no pot mantenir-se allunyada dels serveis socials i de l’acció educativa. Mentre que en altres àmbits (de la política, la medicina, la biologia, les tecnologies, l’empresa, de la nostra relació amb els animals o el territori…) afloren multitud de problemàtiques morals fruit del desplegament i l’exercici dels valors fonamentals, en els serveis socials i l’acció educativa molts d’ells ni tant sols s’han plantejat i quan es fa, els usuaris i els professionals no disposen de mecanismes ni de respostes reflexives adequades que orientin la seva acció.

Veure l’article.

Canimas, J. (2003): L’estat de la qüestió de l’ètica aplicada als serveis socials i l’acció educativa. Girona*: Fundació Campus Arnau d’Escala, 138 pàgines*.

(Català) Aquest informe és l’origen de l’Observatori d’Ètica Aplicada a la Intervenció Social i també un dels primers impulsos a l’ètica aplicada als serveis socials de Catalunya i potser d’Espanya. Va ser un encàrrec de la Fundació Campus Arnau d’Escala a Joan Canimas. L’informe té sis capítols i un annex: 1. Definicions bàsiques; 2. La fonamentació moral; 3. Ètica i treball social; 4. Els Comitès d’Ètica Aplicada; 5. Proposta per a la constitució d’un Observatori d’Ètica Aplicada als Serveis Socials i l’Acció Educativa; 6. Alguns casos de problemes ètics; i Annex. Relació dels components del Grup d’Opinió de l’Observatori de Bioètica i Dret.

Veure el document

Canimas, J. i Martinell, A. (2002): Ciudades Educadoras, Ajuntament de Barcelona/ Diputació de Barcelona/ International Association of Educating Cities, 2002. Traduït i publicat al castellà, francès i anglès. ISBN 84-7609-974-6.

(Català) Redactors del Document de treball que el Comitè Executiu de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores va proposar a totes les ciutats del món membres de l’Associació per a la reflexió i estímul per a l’acció. Té vuit capítols: 1. Salutació; 2. Finalitats i usos d’aquesta publicació; 3. Carta de les Ciutats Educadores; 4. Algunes experiències de la ciutat educadora; 5. Ciutat i educació: realitats que evoluciones; 6. Bases de la ciutat educadora; 7. L’Associació Internacional de Ciutats Educadores; i 8. Suggeriments per al debat.

Veure el document.

Canimas, J. (1999): «La professionalització de l’horror». Dins Revista de Girona, Diputació de Girona, monogràfic sobre l’objecció i la insubmissió, juliol de 1999, núm. 195, pàg. 80-82.
Canimas, J. (1997): «A Paulo Freire, havent llegit la seva mort», dins Parra, S.: Homenatge a Paulo Freire, Universitat de Girona, 1997, pàg. 61-62.

(Català) Aquest llibre és la crònica d’un acte acadèmic singular: l’homenatge a Paulo Freire que es va celebrar el dia 21 de maig de 1997 al teatre de l’edifici Seminari de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat de Girona. Recull una selecció de textos sobre la vida , l’obra i el missatge de Freire, un apartat de testimoniatges i un escrit en aquell moment inèdit de Freire.

L’apartat Testimoniatges, recull el poema que Canimas va llegir a l’acte.

Veure el poema (en català)

Canimas, J. (1990): «Vacunación y Estado», dins Natura Medicatrix (Especial vacunas), Barcelona, tardor-hivern de 1989-90, núm. 22, pág. 5-10.

Treball de recerca sobre la implantació de la obligatorietat de la vacunació contra varola.

Canimas, J. (1986-1988): Articles al suplement Escoles del Punt Diari de Girona.

Aquesta col·laboració, de l’any 1986 al 1988, es va concretar en els següents articles: “De la necessitat de la teoria” (13.02.86); “L’educació: entre l’esperança i la reproducció” (20.02.86); “Educar pel conflicte” (27.02.86); “L’ofici de mestre” (06.03.86); “Els mestres gironins en, de i la transició democràtica” (13.03.86); “Passa amb vosaltres, titis?” (20.03.86); “En educació ja no és possible cap revolució (I) (28.05.87); “En educació ja no és possible cap revolució (II) (04.06.87); “Ortopèdia” (19.11.87); “Psicòlegs i manicomis” (14.01.88): “El saber, la SIDA, en Tomeu i la Gertrudis” (04.02.88); “En defensa de la delinqüència (24.03.88); “Oda contra l’ortopèdia” (28.04.88).

Canimas, J. (1983): «Vilaroja, Font de la Pólvora i Grup de Sant Daniel», dins Girona i els seus barris, Ajuntament de Girona, 1983, pàg. 317-330.
Canimas, J. (1982): L’univers, Mòdul 1 de la Col·lecció graduat escolar per a persones adultes, SEPT/ Escoles d’Adults de Girona, 1982.
Canimas, J. (1982): Breu Història de la Humanitat, Mòdul 1 de la Col·lecció graduat escolar per a persones adultes, SEPT/ Escoles d’Adults de Girona, 1982.
Canimas, J. i Furcarà, C. (1981): Para ser un poco más libres… Cartilla d’alfabetització per a persones adultes, SEPT/ Escoles d’Adults de Girona, 1981.

(Català) Aquesta cartilla d’alfabetització recull l’experiència educativa, que és una experiència política i amorosa, de Concepció Furcarà Masmitjà, la Furqui, a les escoles d’adults de Les Pedreres primer i de Font de la Pólvora després (Girona).

Il·lustrada per l’artista Vicente Huedo i publicada pel Servei d’Educació Permanent dels Treballadors (SEPT), segueix la metodologia de Paulo Freire d’alfabetització a partir de paraules generadores.

Veure el llibre.

Canimas, J. i Furcarà, C. (1981): Para ser un poco más libres… Guia didàctica pels mestres), SEPT/ Escoles d’Adults de Girona, 1981.

(Català) Guia didàctica de la cartilla d’alfabetització Para ser un poco más libres… Té cinc apartats: 1. Introducció; 2. Marc de l’experiència; 3. La cartilla: descripció tècnica; 4. Recursos didàctics; i 5. Seguiment i avaluació dels resultats.

Veure el llibre.

Veure alguns pòsters de les paraules generadores.

© Joan Canimas Brugué
X
Skip to toolbar